Akademia Piłkarska Ruch Chorzów

Regulamin

REGULAMIN

AKADEMII PIŁKARSKIEJ RUCHU CHORZÓW

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższej pojęć: 

Organizator – Ruch Chorzów S.A.

Akademia – Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów.

Zawodnik – dziecko w wieku od 4 lat, którego rodzice/opiekunowie prawni zawarli umowę członkowską z Akademią Piłkarską Ruchu Chorzów chęci udziału w treningach.

Rodzic/Opiekun – osoba upoważniona na podstawie przepisów prawa do działania w imieniu i na rzecz Zawodnika/Podopiecznego.

Składka – opłata miesięczna z tytułu członkostwa w Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów.

Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

Strony – Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów, Rodzice/Opiekunowie prawni, Zawodnicy.

Umowa – Umowa członkowska podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego w sprawie udziału Zawodnika w treningach Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów.

Biuro – biuro Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Kompleks boisk „Kresy” przy ul. Wolności 139, 

41-500 Chorzów.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Akademię, warunki uczestnictwa w treningu Zawodników oraz obowiązki Stron.

 2. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi Umowa. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zarejestrowania profilu Zawodnika w systemach teleinformatycznych wskazanych przez Klub.

 3. Odmowę przyjęcia Umowy Akademia przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.

 4. Zawodnikiem Akademii może zostać dziecko w wieku od 4 lat.

 5. Akademia zapewnia Zawodnikowi stosowne ubezpieczenie.

 6. Akademia zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi.

 7. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Akademii ustalone zostają w Umowie zawartej między Akademią, a Rodzicem/Opiekunem.

 8. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 – U10 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni Zawodnika.

 9. Zajęcia treningowe w grupach U-11 – U-19 mają charakter zajęć lekcyjnych w związku z czym Opiekun wyraża zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka do i ze szkoły na miejsce treningu. Natomiast turnieje sportowe, mecze w grupach U-11 – U-19 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za stawiennictwo się Zawodnika na  zbiórki przed meczem, turniejem itp., a także po ich zakończeniu pozostają w gestii Opiekuna i Zawodnika.

 10. Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia selekcji na każdym etapie szkolenia Zawodników.

 11. Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że w Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów nie ma możliwości „zawieszenia członkostwa”. Rozwiązanie umowy następuje jedynie poprzez jej wypowiedzenie, co zostało uregulowane w treści Umowy.

 

II. REGULAMIN ZAWODNIKA

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, które należy oddać trenerowi, koordynatorowi Akademii lub dostarczyć do Biura.

 2. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym, jak również do bycia sumiennym i zdyscyplinowanym w wykonywaniu ciążących na nim obowiązków. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. W trakcie treningu Zawodnik powinien skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, a w życiu codziennym prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek, jak np. dopalacze. W czasie wolnym Zawodnicy powinni doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu. W trakcie trwania rozgrywek ligowych zawodnikom występującym w tych rozgrywkach zabrania się udziału w zgrupowaniach, turniejach, meczach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody trenera oraz Koordynatora Akademii.

 3. Zawodnicy zobowiązują się trenować w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić odpowiednie obuwie – korki, turfy, lanki oraz buty halowe. 

 4. Podczas treningów/zajęć Zawodnicy zobowiązują się wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego, a przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego.

 5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne Zawodnicy zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

 6. Podczas treningów i meczów piłkarskich Zawodnicy spożywać powinni jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 7. Sprzęt meczowy, który Zawodnik otrzymuje jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzice/opiekunowie ponieśli całość jego kosztu zakupu.

 8. Każdy Zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 9. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy do trenera prowadzącego.

 10. W okresie letnim Zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach, obozach przygotowawczych oraz rozgrywanych meczach, zarówno ligowych, jak i towarzyskich, zgodnie z harmonogramem trenera prowadzącego.

 

III. REGULAMIN RODZICA

 1. W trakcie zajęć treningowych Zawodników ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację. 

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie prawni, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko Zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i wykazać szacunek dla drużyny przeciwnej. 

 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich, do 20-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii, a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Nieobecności nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu.

 5. W przypadku braku opłat członkowskich przez okres dwóch miesięcy, Akademia może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu Zawodnika w prawach Zawodnika, aż do momentu uregulowania należności lub rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, zgodnie z treścią zawartej Umowy.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. 

 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Koordynatora Akademii.

 

IV. KARY I ZASADY KARANIA

 1. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, trener prowadzący w porozumieniu z Koordynatorem Akademii, może nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną.

 2. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów są: 

a. upomnienie, b. nagana, c. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów, d. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy e. usunięcie z Akademii.

 1. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej lub nagannego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 2. Uporczywe nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.

 

V. REGULAMIN OBOZÓW PIŁKARSKICH

 1. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

a. pełnego wykorzystania programu obozu,

b. korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów,

c. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu,

d. poszanowania swoich poglądów i przekonań,

e. kontaktowania się z rodzicami (poza czasem treningów, zajęć oraz do godz. 21:00),

f. przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu,

g. opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.

 1. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:

a. zabrania ze sobą legitymacji szkolnej,

b. zabrania ze sobą oryginałów dokumentów: Karta zgłoszenia uczestnika,

c. przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków, treningów oraz ciszy nocnej),

d. zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz jego przestrzegania,

e. czynnego udziału w zajęciach, a w przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u trenera prowadzącego,

f. wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów,

g. bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.,

h. okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku,

i. dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni,

j. dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 1. Uczestnikom obozu zabrania się:

a. samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas wycieczek,

b. posiadania i palenia papierosów (w tym e-papierosów), posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy),

c. noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,

d. używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,

e. przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej,

f. otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach,

g. przywłaszczania cudzych rzeczy,

h. wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozów Piłkarskich przewiduje się następujące kary:

a. nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę

b. usunięcie z obozu na koszt rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku usunięcia, uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.

c. w szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja na piśmie do dyrektora szkoły oraz do dyrekcji klubu sportowego RUCH CHORZÓW S.A.

 1. W przypadku rezygnacji z obozu (tylko w przypadku choroby, kontuzji, nagłych przypadków) do 14 dni przed jego planowanym terminem, należy pisemnie powiadomić o tym biuro oraz trenera prowadzącego. Terminowe zgłoszenie uprawnia do zwrotu zaliczki w wysokości określonej w „Deklaracji obozowej”. W przypadku nie poinformowania o rezygnacji i/lub nie stawieniu się na zgrupowaniu nie przysługuje zwrot zaliczki.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany przez organizatora e-mailem, SMS-em lub przez Profil Facebook Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów, lub aplikację sport.bm.pl, w możliwie najkrótszym czasie przed planowanymi zajęciami. 

 2. Każdy członek Akademii jest zobligowany do założenia konta w aplikacji app.sportbm.com 

 3. Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie za uprzednim poinformowaniu o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych Zawodników. 

 4. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

 5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący w porozumieniu z koordynatorem Akademii.

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni ją akceptuję.

 

………….……………………………… 

      DATA I PODPIS OPIEKUNA


​​​​​​​